LỚP TIẾNG NHẬT NHẬP MÔN SƠ CẤP

LỚP TIẾNG NHẬT NHẬP MÔN SƠ CẤP

1. Đối tượng: Tất cả học viên muốn tiếp xúc và học tiếng Nhật ở trình độ cơ bản ban đầu.

2. Thông tin khóa học

STT

Tên khoá học

Cấp độ học

Thời gian đào tạo

Lộ trình đào tạo

Học phí (đồng/khoá học)

Giáo viên

1

Khoá học nhập môn, sơ cấp Nhật ngữ

N5

25 bài học trong 8 tuần

(24 tiết)

– Ngữ pháp

– Chữ Hán

– Từ vựng

– Đọc hiểu

– hội thoại

2.400.000

Việt Nam

3. Giáo trình giảng dạy:

  • Minano Nihongo 1 bản dịch do Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin phát hành.

  • Flashcard 100 hán tự do Nhà xuất bản Thanh Hóa phát hành.

G

0292 223 8288