LỚP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG HÀN QUỐC

LỚP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG HÀN QUỐC

1. Đối tượng: Người trưởng thành từ 19 đến 39 tuổi muốn lao động ở Hàn Quốc. EPS – Topik là kì thi dành cho đối tượng người nước ngoài muốn làm việc ở Hàn Quốc

2. Thông tin các khóa học

STT

Tên khóa học

Thời gian học

Học phí

(đồng/ khóa học)

Giáo viên

1

Lớp luyện thi EPS-TOPIK

48 buổi

Mỗi buổi 2 tiếng

8.000.000

Việt Nam

3. Giáo trình: giáo trình EPS-TOPIK do Bộ lao động và Hiệp hội pháp triển nguồn nhân lực của Hàn Quốc phát hành.

G

0292 223 8288